ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 σύμφωνα με την τροποποίηση 4146/2013

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;

Ενισχύονται επενδύσεις που σχετίζονται κυρίως με ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σε :

- Βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων

- Βιοτεχνίες παραγωγής διαφόρων προϊόντων (εκτός των τροφίμων)

- Τουριστικές επιχειρήσεις (εξαιρούνται τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα κ.τ.λ.)

- Επιλεγμένες δραστηριότητες του τριτογενή τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

– Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για το Βόρειο Αιγαίο

- Το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού που απαιτείται για την υποβολή φακέλου είναι 200.000€.

- Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού που μπορεί να φτάσει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 30.000.000€.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αλλά ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται η αξιολόγηση του. Ο τελευταίος κύκλος αξιολόγησης έληξε στις 5 Μαρτίου του 2014 και αναμένεται να εκδοθεί σχετική απόφαση οι οποία θα καθορίζει τους επόμενους κύκλους αξιολόγησης.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Επενδυτικά σχέδια μέχρι 3.000.000€ υποβάλλονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση για την υπαγωγή βγαίνει επίσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου ανατίθεται σε αξιολογητές που καθορίζονται βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Επενδυτικά σχέδια άνω των 3.000.000€ κατατίθενται σε αρμόδιες υπηρεσίες της Αθήνας ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης (διαφορετική υπηρεσία ανάλογα με το είδος της επένδυσης).

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

– Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται σε δύο δόσεις ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (η οποία θα είναι προσαυξημένη κατά 10%).

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του έργου.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης, την έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας (όπου απαιτείται) και την πρόσληψη των ατόμων που προβλέπονται ως θέσεις εργασίας στο επενδυτικό σχέδιο.

Προκειμένου να κατατεθεί φάκελος για την πληρωμή της Α΄ ή Β΄ δόσης θα πρέπει να είναι εξοφλημένα τα τιμολόγια του επενδυτικού έργου. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με επιταγές οι επιταγές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί προκειμένου να μπορεί να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη φάση του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

Οι κυριότερες δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

- Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)

- Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

- Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού

- Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων

- Δαπάνες αγοράς φορτηγών ψυγείων & οχημάτων μεταφοράς (εφόσον τεκμηριώνεται ότι αποτελούν απαραίτητη δαπάνη για τη λειτουργία της επιχείρησης)

- Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)

- Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

- Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων

- Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας

- Φ.Π.Α (προσοχή για την αγορά εξοπλισμού μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπάρξει απαλλαγή από το ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας έτσι ο επενδυτής μία σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων).

- Αμοιβές και εκπαίδευση προσωπικού

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα (εκτός και αν τεθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα στο επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα δικαιολογείται κατά τη σύνταξη του φακέλου).

Για να μπορεί μία δαπάνη να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει (να έχει κοπεί τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής ή να υπάρχει συμφωνητικό) μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

 

ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΩΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ;

Ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με χρήση δανείου. Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απατείται έγκριση δανείου κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, αλλά απλή υπεύθυνη δήλωση του φορέας της επένδυσης ότι πρόκειται να κάνει χρήση δανείου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ

- Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)

- Να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα του για 5 χρόνια.

- Δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας (εφόσον δηλώσει ότι πρόκειται να προσλάβει νέο προσωπικό) του επενδυτικού σχεδίου διατήρησή τους για πέντε (5) έτη.