Συχνές Ερωτήσεις

Q?Τι είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα;
A.
Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο παρέχει δωρεάν χρήματα σε επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Συνήθως ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα καλύπτει το 50% του προϋπολογισμού.
Q?Τι είναι ο προϋπολογισμός της επένδυσης;
A.
Είναι το συνολικό κόστος. Διαμορφώνεται από το σύνολο των προσφορών που θα συλλέξει ο επιχειρηματίας για τις διάφορες δαπάνες που θα ήθελε να κάνει (πχ μηχανογράφηση, αγορά παραγωγικού εξοπλισμού, διαμόρφωση ή και ανέγερση κτηρίου κλπ).
Q?Τι είναι η προκήρυξη του προγράμματος;
A.
Είναι η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος που επίσης περιγράφει τις επιμέρους λεπτομέρειες όπως το ποσοστό επιδότησης, το ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν κλπ.
Q?Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;
A.
Εξειδικεύεται στην προκήρυξη του προγράμματος. Μπορεί να είναι:

• Υπό ίδρυση επιχείρηση

• Ατομική Επιχείρηση

• Προσωπική εταιρεία (ΟΕ,ΕΕ)

• Εταιρεία ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ
Q?Θέλω να κάνω μια επένδυση αλλά δεν έχω κεφάλαιο. Μπορώ;
A.
Ασφαλώς και μπορεί κανείς να υποβάλλει μια πρόταση η δική μας όμως συμβουλή θα είναι να μην το κάνει αν δεν μπορεί να διασφαλίσει το απαιτούμενο κεφάλαιο για την υλοποίηση.
Q?Για ποιες δαπάνες μπορώ να επιδοτηθώ;
A.
Οι λεγόμενες «επιλέξιμες» δαπάνες περιγράφονται στην προκήρυξη. Συνήθως είναι:

• Παραγωγικός εξοπλισμός (Γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, αποθήκευσης, κλαρκ κλπ).

• Κτιριακά (ανέγερση, χρωματισμοί, βιομηχανικό δάπεδο, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά, στέγη κλπ).

• Δαπάνες που επιτυγχάνουν εξοικονόμησης ενέργειας (Ηλιακό θερμοσίφωνο, Κουφώματα θερμοηχομόνωσης κλπ).

• Μηχανογράφηση επιχείρησης.

• Προβολή – προώθηση (εκτυπώσεις φυλλαδίων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, δημιουργία e-shop κλπ).

• Δαπάνες μηχανικού και συμβούλου.

• Αυτοκίνητα (σε πολύ λίγα προγράμματα).
Q?Πως γίνεται η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων;
A.
Η υποβολή τα τελευταία χρόνια γίνεται ηλεκτρονικά όπως και ένα σημαντικό μέρος της αξιολόγησης. Συνήθως η προκήρυξη του προγράμματος αναφέρει και τον τρόπο αξιολόγησης όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης.
Q?Υπάρχουν δαπάνες που δεν επιδοτούνται;
A.
Κάποιες δαπάνες της επιχείρησης δεν μπορούν να επιδοτηθούν. Αυτές είναι:

• Ο ΦΠΑ

• Πάγια λειτουργικά έξοδα (εκτός ειδικών προγραμμάτων)

• Μισθοδοσία (εκτός ειδικών προγραμμάτων)

• Ενοίκια (εκτός ειδικών προγραμμάτων)
Q?Πότε θα εισπράξω την επιδότηση;
A.
Ανάλογα με το πρόγραμμα. Καλό είναι πάντως ο προγραμματισμός μας να μην είναι υπερβολικά αισιόδοξος.
Q?Τι είναι το ΙSO 9001;
A.
To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 από τη νέα, και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001:

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν οφέλη όπως:

1) Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

2) Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα

3) Μειωμένες δαπάνες

4) Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων

5) Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες
Q?Τι είναι ISO 22000:2005
A.
Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

α) Απαιτήσεις του HACCP

β) Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

γ) Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.
Q?Τι σημαίνει HACCP?
A.
Τα αρχικά της έννοιας HACCP σημαίνουν Hazard Analysis & Critical Control Points. To HACCP είναι μια συστηματική προσέγγιση (μέσω της ανάπτυξης ενός Συστήματος) με την οποία αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και εκτιμούνται: Η επικινδυνότητα (πιθανότητα παρουσίας) και η σοβαρότητα (ένταση και έκταση συμπτωμάτων που προκαλούνται) των μικροβιολογικών κινδύνων, χημικών κινδύνων και φυσικών κινδύνων οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των τροφίμων και των ποτών.

Σκοπός του HACCP:

Να θέσει κάτω από έλεγχο όλους τους κινδύνους, έτσι ώστε το παραγόμενο τρόφιμο ή ποτό, να είναι σχετικά ασφαλές, δηλαδή, δεν θα προκληθεί ασθένεια ή τραυματισμός από την κατανάλωση ενός τροφίμου ή συστατικού με την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται σωστά και η κατανάλωση του δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια.
Q?Ποιες είναι οι βασικές αρχές του HACCP
A.
Αρχές του HACCP Οι βασικές αρχές του συστήματος HACCP, όπως αυτές παρουσιάζονται από την WHO/FAO Codex Alimentarius Commission (1999) είναι:

1. Αρχή 1 (Διεξαγωγή Ανάλυσης Παραγόντων Κινδύνου) Αναγνώριση των δυνητικών παραγόντων κινδύνου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και αναγνώριση των προληπτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τους.

2. Αρχή 2 (Προσδιορισμός των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου) Αναγνώριση των σημείων εκείνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τα οποία πρέπει να ελέγχονται, για να αποφευχθούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν, σε επιτρεπτό επίπεδο, οι παράγοντες κινδύνου.

3. Αρχή 3 (Καθιέρωση Κρισίμων Ορίων) Εγκατάσταση Κρισίμων Ορίων, εντός των οποίων πρέπει να βρίσκονται οι μετρούμενες στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου παράμετροι, ώστε το στάδιο αυτό να θεωρείται ασφαλές.

4. Αρχή 4 (Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου των Κρισίμων Σημείων) Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου των Κρισίμων Σημείων.

5. Αρχή 5 (Εγκατάσταση Διορθωτικών Ενεργειών) Εγκατάσταση διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνονται όταν διαπιστωθεί ότι οι τιμές κάποιας ελεγχόμενης παραμέτρου σε ένα Κρίσιμο Σημείο είναι εκτός των ορίων, που έχουν τεθεί.

6. Αρχή 6 (Καθιέρωση Διαδικασιών Επαλήθευσης) Εγκατάσταση επαλήθευσης των διαδικασιών, ώστε να διαπιστώνεται ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά.

7. Αρχή 7 (Εγκατάσταση Συστήματος Τεκμηρίωσης) Εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης των στοιχείων όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις αρχές και τις διαδικασίες.