Πρόγραμμα «Ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»;

Πρόκειται για επιδοτούμενο Πρόγραμμα που δίνει κάποιο ποσό χρημάτων σε υπό ίδρυση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς :

 • Μεταποίησης
 • Τουρισμού
 • Εμπορίου και υπηρεσιών

Ποιος είναι προϋπολογισμός του προγράμματος ;

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται σε 300 εκατ. Ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου.

 • Μεταποίηση από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ.
 • Στον τουρισμό από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ.
 • Εμπόριο και υπηρεσίες ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται, αντίστοιχα, από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με το «ταβάνι» της επιχορήγησης να είναι στις 55.000 ευρώ.

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα ;

Μέχρι στιγμής έχει δοθεί στην δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση του προγράμματος χωρίς να έχει εκδοθεί αναλυτική προκήρυξη ή να προσδιορισθεί η ημερομηνία έναρξης των υποβολών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι υποβολές θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού μέσω ειδικής πλατφόρμας (ωστόσο η πληροφορία αυτή θα εξακριβωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

Θα υπάρχει διαφορετικός προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία δραστηριότητας.

 

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

 • υπό ίδρυση και
 • νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

 

Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% (δηλαδή το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει έως 55%) θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν θα είναι υποχρεωτική η δημιουργία θέσεων εργασίας η εάν θα είναι βαθμολογούμενο κριτήριο. Αυτό θα διευκρινισθεί στην αναλυτική πρόσκληση

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις εργασίες που περιγράφει στην αίτηση);

Θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Συνήθως αυτά μπορεί να είναι ημερήσιο υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού των εταίρων ή μέσο υπόλοιπο τριμήνου, εξαμήνου ή έτους. Επίσης πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και επιστολή τράπεζας για παροχή δανείου.

 

Πως θα γίνεται η αξιολόγηση και η έγκριση των αιτήσεων;

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι με σειρά προτεραιότητας (με βάση τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που θα λαμβάνουν) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με:

 • την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων
 • την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές).
 • Την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το συντομότερο δυνατό ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την υποβολή φακέλων.

Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: