ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 75% (υπό προϋποθέσεις). Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000,00) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι αυξημένα από 5% έως 25% σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Επίσης προβλέπονται διαδικασίες άμεσης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις οποίες το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται σε διάστημα 45 – 60 ημερών. Τονίζουμε ότι στο παρελθόν το αντίστοιχο διάστημα αξιολόγησης μπορεί να διαρκούσε από 6 μήνες μέχρι και 18 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (πατήστε εδώ για να δείτε τις προϋποθέσεις για τα συγκεκριμένα καταλύματα).

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων,

β. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά,

ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

ζδ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα,

η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. γζ της περ. γ του άρθρου 25 του παρόντος

 

νέος αναπτυξιακός νόμος αιτήσεις

 

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ;

Η προθεσμία υποβολής επενδυτικού σχεδίου ξεκινάει στις 05/09/2022 και λήγει στις 05/12/2022.

Προσοχή ! : Ο Αναπτυξιακός Νόμος απαιτεί, μεταξύ άλλων, να υπάρχουν κατά την υποβολή του φακέλου, αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια των εγκαταστάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα των 3 μηνών επαρκεί οριακά για την κατάθεση φακέλου καθώς απαιτείται σημαντική προετοιμασία από το μηχανικό, το λογιστή και τον σύμβουλο – μελετητή για την σύνταξη της απαραίτητης μελέτης.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να προσδιοριστεί αρχικά η δυνατότητα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και να δοθούν διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ;

 

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Τονίζουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν στην Κατηγορία των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ).

Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000.000 € στην περίπτωση που επιλεγεί το κίνητρο της επιχορήγησης. Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής το μέγιστο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει είναι 5.000.000 € (σε φορολογική απαλλαγή).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη οι ενισχύσεις ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
EL41 Βόρειο Αιγαίο 60% 60% 70% 75%
EL42 Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
EL43 Κρήτη 50% 60% 70%
EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
EL53 Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
EL54 Ήπειρος 50% 60% 70%
EL61 Θεσσαλία 50% 60% 70%
EL62 Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
EL63 Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
EL64 Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
EL65 Πελοπόννησος (εν μέρει: δεν περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης από το EL651 και από τη Λακωνία – Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας από το EL 653) 40% 50% 60%
EL65 Πελοπόννησος (εν μέρει: περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης από το EL651 και από τη Λακωνία – Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας από το EL 653) 50% 60% 70%
EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
EL305 Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
EL306 Δυτική Αττική 25% 25% 35% 45%
EL307 Πειραιάς, Νήσοι 25% 25% 35% 45%

 

Όταν σε ένα επενδυτικό σχέδιο επιλεγεί ως κίνητρο η επιχορήγηση τότε το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 80% του παραπάνω πίνακα εκτός και εάν η τοποθεσία που θα υλοποιηθεί η επένδυση ανήκει σε ειδική περιοχή (θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το γραφείο μας για να προσδιοριστεί εάν η επένδυση λαμβάνει χώρα σε ειδική περιοχή).

 

ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εκτιμάται ότι ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον 2 – 3 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται διάστημα περίπου 2 μηνών.

 

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις.

 • Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του έργου. Η δόση καταβάλλεται χωρίς αυτοψία, μόνο με την υποβολή των παραστατικών δαπανών (τιμολογίων) και εξόφλησης αυτών μαζί με κάποια άλλα λογιστικά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που ορίζει το πρόγραμμα.
 • Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% – 65% του έργου. Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος για την είσπραξη της τρίτης δόσης θα είναι τουλάχιστον 6 – 8 μήνες από την ημερομηνία που καταθέτουμε το φάκελο μας.
 • Η τρίτη δόση καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (που σημαίνει ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει το έργο, να έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια, να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας και να έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό). Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος για την είσπραξη της τρίτης δόσης θα είναι τουλάχιστον 6 – 8 μήνες από την ημερομηνία που καταθέτουμε το φάκελο μας.

Με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται λήψη προκαταβολής.

 

αναπτυξιακός νόμος τουριστικά καταλύματα

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα. Η παραγωγική αυτή μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της.

ββ. Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.

γγ. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
 • Φ.Π.Α
 • Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού (παρά μόνο εάν πρόκειται για αγορά από επιχείρηση που έχει σταματήσει τη λειτουργία της και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις)
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν».
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Για να μπορεί μία δαπάνη να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει (να έχει κοπεί τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ

 • Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
 • Να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα του για 5 χρόνια.

 

αναπτυξιακός νόμος τουριστικά καταλύματα αιτήσεις

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

 

Στην παράγραφο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι όροι που θα πρέπει να τηρούνται μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης (ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει στο ΦΕΚ για να δει το σύνολο των υποχρεώσεων).

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του όπως αυτή προσδιορίζεται στις αποφάσεις ολοκλήρωσης, ως εξής: τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,

β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,

γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.

στ. να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2), εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της μη μεταβολής του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών.

ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

η. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής, θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται τροποποίηση των όρων της απόφασης υπαγωγής ή και ανάκληση αυτής εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής

ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων Ε.Μ.Ε. κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, οι φορείς έχουν την υποχρέωση διατήρησης των υφιστάμενων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,

ιβ. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περιπτώσεων ε’ και θ’ της προηγούμενης παραγράφου, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.

ιγ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

Please follow and like us: