Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι έχει ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, βάσει της με Αριθμ. Πρωτ. 4708/155641/13-12-2013 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ανεξαρτήτως εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

H σχετική Υπουργική Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ στις 29 Οκτωβρίου 2014 δίνοντας ένα περιθώριο 20 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των σχετικών φακέλων .

Please follow and like us: