70% Επιχορήγηση για ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στη Μεγαλόπολη.

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» το οποίο δίνει 70% επιχορήγηση στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και πρόκειται να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παραπάνω περιοχών.

Μέσω του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (δηλαδή σε τομείς που έχει θέσει η κάθε περιφέρεια ως τομείς προτεραιότητας για υλοποίηση επενδύσεων).

 

ενίσχυση επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας ξενοδοχείο

 

Στο πρόγραμμα εντάσσεται σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων από όλους του τομείς δραστηριότητας (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα). Δηλαδή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις:

 • Λιανικού εμπορίου
 • Εστίασης
 • Βιοτεχνίες
 • Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Χονδρικού Εμπορίου
 • Παροχής υπηρεσιών

Για να δείτε τους τομείς δραστηριότητας με αναλυτικούς ΚΑΔ αλλά και αυτούς που χαρακτηρίζονται ως τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, πατήστε εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Περίοδος υποβολής:

Από 8/2/2024 έως 8/4/2024 (ώρα 15:00)

Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση 70% για επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Νομός Γρεβενών
 • Νομός Καστοριάς
 • Νομός Κοζάνης
 • Νομός Φλώρινας
 • Νομός Αρκαδίας

Όροι και προϋποθέσεις:

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

Τι χρηματοδοτείται:

Επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000€ έως 100.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
 • εξοπλισμός
 • μεταφορικά μέσα,
 • παροχή υπηρεσιών
 • δαπάνες λογισμικού.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις επιδοτούμενες δαπάνες.

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις κατά την τριετία 2022 – 2024 μπορούν να λάβουν συνολική επιχορήγηση από το παρόν πρόγραμμα και τυχόν άλλα προγράμματα μέχρι 300.000 € (το ισχύον όριο είναι 200.000€ αλλά αναμένεται αύξηση του ορίου στις 300.000€).

 

ενίσχυση επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας

 

Διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Τρόπος καταβολής της επιχορήγησης

 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται μέχρι και σε δύο (2) δόσεις.

Αίτημα Πιστοποίησης για εκτέλεση έργου τουλάχιστον 40% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης & Ένταξης.
Εφόσον:

 • είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό,
 • είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο ενός (1) Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο θα αφορά εκτέλεση έργου τουλάχιστον 40% και έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υλοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες).

Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή μετά την ολοκλήρωση των δαπανών του έργου.

Τρόπος αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική δηλαδή με βάση τη βαθμολογία που θα λάβει το κάθε επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια του προγράμματος.

Υποχρεώσεις κατά την υλοποίησης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις υποχρεώσεις του προγράμματος.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

€ 30.000.000

Σχετικά αρχεία

global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: