Με νέα δεδομένα συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει είναι ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει αυξηθεί από τα 70.000.000 € στα 90.000.000 € ενώ το Υπουργείο έχει ανακοινώσει την λειτουργία στο επόμενο διάστημα του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα επιτρέπει την λήψη μέρους της προκαταβολής χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν προσωπικό (0,5 ΕΜΕ) κατά το έτος 2015 .
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 40% με τη δυνατότητα να αυξηθεί στο 50% εφόσον προσληφθεί προσωπικό (μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά (διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της απασχόλησης δίνονται από το γραφείο μας).
Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.
Ως νέα επιχείρηση ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί από την 01/01/2014 έως την 31/12/2015.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει:
* να διαθέτουν τουλάχιστον μία επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος με ημερομηνία έναρξης πριν 31/12/2015.
* να διαθέτουν την επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση εφόσον δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό της επενδυτικής πρότασης.
* ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης.
* να διαθέτουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωση της.


Επιλέξιμες Δαπάνες: Γίνονται δεκτές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 11/02/2016. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής:

* ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου,
* η αγορά μηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού
* η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση (για συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν σχετικές δραστηριότητες)
* οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
* οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών (ISO 9001, ISO 22000 κ.τ.λ.),
* η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
* η συμμετοχή σε εκθέσεις
* η κατασκευή ιστοσελίδας
* η αγορά λογισμικού
* η αγορά μεταφορικών μέσων μέχρι 15.000€ (είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής πολλαπλής χρήσης μέχρι 9 θέσεων).
* η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
* το μισθολογικό κόστος
* οι αμοιβές τρίτων (μελέτες – έρευνες αγοράς).
* Δαπάνες που ΔΕΝ επιδοτούνται :
* Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο..
* Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
* Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την 11/02/2016
* Φ.Π.Α

* Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 – 150.000 € και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€).

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες . Προσοχή το 30% τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Υποχρεώσεις Επενδυτών
* Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
* Δέσμευση λειτουργίας της επιχείρησης για τρία έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου έργου
* Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
* Οι πρόσθετες επιχορηγούμενες ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρούνται κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σχεδίου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
Στην παρούσα φάση και μέχρι την προκήρυξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

Please follow and like us: