ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ: Ακόμα πιο ελκυστικό μετά τη νέα τροποποίηση της 15.5.2024.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ;

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν εργασίες και να αγοράσουν εξοπλισμό με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους:

 • Εμπορίου,
 • Υπηρεσιών,
 • Τουρισμού,

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).
 • οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (και με τήρηση καταλόγου επιλαχόντων που μπορεί να εγκριθούν σε δεύτερη φάση)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

– μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

– εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση είναι οι ακόλουθες

 • Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
 • Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Να μην υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει, να έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάποιου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013).
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
 • Θα πρέπει να υπάρχουν ή να δημιουργούνται υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι υποδομές μπορεί να αφορούν και άλλα μέσα πέρα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως π.χ. η κατασκευή ιστοσελίδα με δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ.
 • Εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί τακτοποίηση ή νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να απενταχθεί μελλοντικά το έργο.

Για να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής πατήστε εδώ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε κατηγορία δαπανών παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Για τις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κέλυφος, κουφώματα κ.τ.λ.) και συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού, συστήματος ζεστού νερού χρήσης το ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%.
 • Για τις δαπάνες εξοικονόμησης εξοπλισμού (π.χ. ψυγεία, φούρνοι κ.τ.λ.) το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχείρησης και 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Για τις δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. αμοιβές μηχανικών, συμβούλων κ.τ.λ.) το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος:

 • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 250.000 €,
 • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως διακόσιες (200) κλίνες.

Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,45€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kwh).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι :

– Κατασκευή κτιριακού κελύφους, θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

– Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

– Αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

– Αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

– Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

– Αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

– Ηλιοθερμικά συστήματα (ηλιακοί θερμοσίφωνες)

– Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

– Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες Στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών:

– Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή,

– Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή

– Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

– Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

Οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές / υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το επτά τοις εκατό (7%)του επιλέξιμου συνολικού Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

Δεν είναι επιλέξιμα:

 • Εργασίες συντήρησης.
 • Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη. Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης και οι τυχόν περιορισμοί που θα τις διέπουν, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος.

Για να δείτε αναλυτικά τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης. Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

1) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, (Δηλ κτιριακά και εξοπλισμός) η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.

2) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis,(Δηλ Αμοιβές Συμβούλων) η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος,

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.06.2025. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων προτάσεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας και ενημέρωση για το πρόγραμμα .

Στα τηλέφωνα 22510 40147 (Μυτιλήνη), 22530 29331 (Καλλονή) και 2310 284374 (Θεσσαλονίκη).

Please follow and like us: