Προκηρύχθηκε και είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Μεταποίηση και Εμπορία αλιευμάτων» Μέτρο 2.3 με ποσοστό επιδότησης 60% . Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού.

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια :

 

 1. Α. Που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη. Επίσης επενδυτικά σχέδια που αφορούν επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων

Β. Που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας (ΜΟΝΟ χονδρικό εμπόριο)

 1. Τα παραγόμενα προϊόντα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά κτηρίων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
 • Αγορά εξοπλισμού.
 • Αγορά μέσων μεταφοράς.
 • Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή ISO & HACCP
 • Αμοιβές συμβούλων.
 • Προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης
 • Αγορά εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης
 • Επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που απαιτούνται για τη συσκευασία των ψαριών,
 • Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2012

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας :

Α. Στο τηλέφωνο 22510 40147 για τα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου και

Β. Με το 22730 79045 και τον συνεργάτη μας κο Δημήτρη Κυπραίου για το νησί της Σάμου

για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους όρους του προγράμματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους όρους συνεργασίας.

Please follow and like us: