Επιδότηση 85% για απόκτηση αυτοκίνητου ψυγείου από επαγγελματίες αλιείς δίνει η Δράση 3.1.22 του ΕΠ Προγράμματος Αλιείας .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1.22

 

Επιδότηση 85% για απόκτηση αυτοκίνητου ψυγείου από επαγγελματίες αλιείς δίνει η Δράση 3.1.22 του ΕΠ Προγράμματος Αλιείας .

Στην περίπτωση σκάφους που χρησιμοποιεί συρόμενο εργαλείο (Αργαλειός, Τσουγκράνα κλπ) το ποσοστό επιδότησης περιορίζεται στο 50%.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 31 Ιανουαρίου 2020.

Τα σκάφη που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας και να έχουν αλιευτική δραστηριότητα 60 ημερών τα τελευταία δύο χρόνια.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ;

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.22, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πχ συμπλοιοκτησίες) , αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που

 • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Αποδεικνύουν τη δική τους συμμετοχή.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες :

 • Αγοράς μικρού φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (βαν), για την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων, με κλειστό ψυχόμενο χώρο και μόνιμη ψυκτική εγκατάσταση, με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνους. Δικαιολογείται μέχρι ένα όχημα ανά σκάφος.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού.
 • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού
 • Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
 • Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή της πρότασης.

 

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ;

 • Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
 • Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.
 • Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • Η επιδότηση καταβάλλεται σε μια δόση και αφορά το σύνολο του έργου

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ

 • Να μην προβούν σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός περιοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 3 χρόνια
 • Να μην προβούν για τρία χρόνια σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς τηςν έγκριση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.

Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10 – 2310 – 284374

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

Please follow and like us: