επιδότηση αλιευτικών σκαφών Μυτιλήνη

Επιδότηση όλων των αλιευτικών σκαφών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας»

Επιδότηση αλιέων για κάθε ένα από τα σκάφη τους, με εφάπαξ ποσό, που είναι ανάλογο με το μήκος του σκάφους (είτε διαθέτουν σύστημα VMS είτε όχι) αρκεί να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας, αλιευτικών σκαφών τα οποία εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

  • Είναι νηολογημένα ως ενεργά και είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).
  • Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.
  • Το σύνολο των στοιχείων της αλιευτικής άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων εκάστου σκάφους συμφωνεί με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ.
  • Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της παρούσας υποδράσης του Μέτρου 3.4.3 για κάθε αλιευτικό σκάφος ιδιοκτησίας τους

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ως περίοδος αναφοράς ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 24η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α. Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Κατηγορία

Σκάφους

Μηχανότρατες Γρι-Γρι Λοιπά

Κλίμακα Ολικού

Μήκους

≤ 24 m > 24 m ≤ 18 m

> 18 m &

≤ 24 m

> 24 m ≤ 6 m

> 6 m &

≤ 12 m

> 12 m

Αποζημίωση ανά ημέρα αλιευτικής

δραστηριότητας

 

€ 291,00

 

€ 385,00

 

€ 92,00

 

€ 149,00

 

€ 184,00

 

€ 6,0

 

€ 9,0

 

€ 77,0

 

Η πιστοποίηση του πλήθους των ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης χρονικής περιόδου γίνεται αυτόματα από το ΕΠΑΛΘ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους αλιείς και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 ημέρες

β. Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κλίμακα Ολικού Μήκους ≤ 6 μέτρα > 6 & ≤ 12 μέτρα > 12 μέτρα

Συνολική Αποζημίωση περιόδου επιλεξιμότητας (24.02.2022-

31.12.2022)

 

474,00 €

 

1.350,00 €

 

7.777,00 €

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, και ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Επισημαίνεται ότι λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης, οδηγούν υποχρεωτικά στην απόρριψη της αίτησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της από τα αρμόδια όργανα, χωρίς καμία δυνατότητα διόρθωσης ή επανυποβολής της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που έτυχαν θετικής αξιολόγησης και ένταξης των αντίστοιχων Πράξεων, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας παραλαμβάνει από τους δικαιούχους τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλει το σχετικό αίτημα .

Καθώς η αξιολόγηση θα γίνει με την σειρά υποβολής θα τηρηθεί και από την μεριά μας σειρά προτεραιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, και ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υπεύθυνη Δράσης : κα Ελισαβετ Μιχαλακέλλη στα τηλέφωνα 22510 40147 – 22510 40157 (Μυτιλήνη) , 6932580508 (Λήμνος)

global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: