Επιχορήγηση έως 55% μέσω του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών και βιοτεχνικών μονάδων.

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 55% ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Καθεστώς: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

 

Μέχρι τι 31/03/2021 έχουν περιθώριο να καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση που μπορεί να φθάνει και το 55% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Μέσω του προγράμματος μπορεί να επιχορηγηθεί η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών και βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως τυποποιητήρια ελαιόλαδου, οινοποιεία, τυροκομεία κ.τ.λ., επιχειρήσεων Logistics και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.

 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου δεν επιδοτείται η ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, τουριστικών κατοικιών, επιχειρήσεων εστίασης και λιανικού εμπορίου.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ως προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 31η Μαρτίου του 2021.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ;

Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και 55% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία της επένδυσης και το είδος της δραστηριότητας.

Ειδικά για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% για το σύνολο σχεδόν των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων (ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κ.τ.λ.).

Για την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 38,5% έως 55% ανάλογα με την περιοχή και το είδος της δραστηριότητας. Τονίζεται ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροδιατροφή (π.χ. βιοτεχνίες τροφίμων) και τα logistics επιδοτούνται με το μέγιστο ποσοστό δηλαδή 55%.

Τονίζεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις η επιχορήγηση ορίζεται στο μέγιστο ποσοστό (55%) ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητα και την περιοχή υλοποίησης.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

α. Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

β. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ. Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

Το μέγιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να φτάσει έως και 3.000.000€ προκειμένου ο φάκελος υποψηφιότητας να αξιολογηθεί στην περιφέρεια που θα λάβει χώρα η επένδυση. Για έργα μεγαλύτερα των 3.000.000€ η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από σχετική κεντρική υπηρεσία των Αθηνών ή της Κεντρικής Μακεδονίας (ανάλογα με την τοποθεσία).

 

ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ;

Εκτιμάται ότι ο χρόνος για την έκδοση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον 8 – 10 μήνες από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις.

 • Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του έργου. Η δόση καταβάλλεται χωρίς αυτοψία, μόνο με την υποβολή των παραστατικών δαπανών (τιμολογίων) και εξόφλησης αυτών μαζί με κάποια άλλα λογιστικά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που ορίζει το πρόγραμμα.
 • Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί η δόση χωρίς αυτοψία, με την υποβολή των παραστατικών δαπανών (τιμολογίων) και εξόφλησης αυτών και την υποβολή βεβαιώσεων υλοποίησης του έργου από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό.
 • Η τρίτη δόση καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (που σημαίνει ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει το έργο, να έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια, να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας και να έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό). Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος για την είσπραξη της τρίτης δόσης θα είναι τουλάχιστον 10 – 12 μήνες από την ημερομηνία που καταθέτουμε το φάκελο μας.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα.

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες αγοράς φορτηγών ψυγείων & οχημάτων μεταφοράς γάλακτος και προϊόντων τροφίμων γενικά.
 • Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Η παραγωγική αυτή μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της.

β. Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.

γ. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

δ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.

 

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
 • Φ.Π.Α

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ;

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Για να μπορεί μία δαπάνη να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει (να έχει κοπεί τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και τη σύσταση της εταιρείας αν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ;

 • Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
 • Να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα του για 5 χρόνια.

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παρατίθενται οι κυριότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο (για το σύνολο των υποχρεώσεων μπορεί κάποιος να ανατρέξει στον οδηγό του προγράμματος).

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του όπως αυτή προσδιορίζεται στις αποφάσεις ολοκλήρωσης, ως εξής: τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,

β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,

γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.

στ. να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2), εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της μη μεταβολής του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών.

ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

η. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής,

θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται τροποποίηση των όρων της απόφασης υπαγωγής ή και ανάκληση αυτής εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής

ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων Ε.Μ.Ε. κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, οι φορείς έχουν την υποχρέωση διατήρησης των υφιστάμενων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ή με κάποιον συνεργάτη μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
 • Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 10 – Τηλ. 2310 284374 (Υποκατάστημα)
 • Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 – Τηλ. 2313 022260 (Συνεργάτης Θεσσαλονίκης)
 • Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας – Δημήτρη Μπίσκα 7 – Τηλ. 2763 300364 (Συνεργάτης Πελοποννήσου)
 • Λήμνος – Μύρινα – Τηλ. 22540 23275 (Συνεργάτης Λήμνου)
 • Σάμος – Καρλόβασι – Τηλ. 22730 79045 (Συνεργάτης Σάμου)

 

Please follow and like us: