Έως 70% επιχορήγηση για την ίδρυση επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο

ΕΩΣ 70% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

METΡΟ 3.A.2

“Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”

 

Επιχορήγηση που ξεκινά από 60% και μπορεί να φτάσει έως και 70% μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση επιχείρησης που αφορά τους τομείς του χονδρικού εμπορίου, της μεταποίησης, των τουριστικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών (αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων)

 

Προσοχή δεν επιδοτείται η ίδρυση:

 • Τουριστικών καταλυμάτων όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες κ.τ.λ.
 • Επιχειρήσεων εστίασης όπως καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία, snack bar κ.τ.λ.
 • Επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

 

 

 

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19.12.2019 (ώρα 13:00) έως 14.04.2020 (ώρα 15:00).

 

Ποιες περιοχές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται όλη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, ‘Αγιος Ευστράτιος, Χίος Οινούσσες, Ψαρά, Σάμος Ικαρία, Φούρνοι ).

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και ποιες είναι οι γενικές προυποθέσεις;

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν:
(α) νομικά πρόσωπα ή
(β) φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την
υποβολή της πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

 

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προυποθέσεις:

 • Να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά
  την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • Να έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ.
 • Η πρόταση να αφορά επιχείρησεις που το αντικείμενο τους ανήκει στις δραστηριότητες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα (να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ).
 • Να έχουν έδρα και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού.
 • Να προσκομίσουν άδεια λειτουργίας κατά την τελευταία πληρωμή.
 • Να υποβάλλουν μια αίτηση ή να συμμετέχουν ως εταίροι σε μια μόνο αίτηση.
 • Να μην είναι επιχείρηση Franchise Κλπ.

 

Τι είδους επιχειρήσεις επιδοτούνται από το πρόγραμμα;

Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που επιχορηγούνται είναι ευρύς γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται ειδικό ερώτημα στο γραφείο μας .

Ενδεικτικά επιχορηγείται οι παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Βιοτεχνικές Μονάδες
 2. Βιοτεχνικές Μονάδες τροφίμων (π.χ. αρτοποιία, παραγωγής ζυμαρικών κ.τ.λ.)
 3. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 4. Επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου
 5. Επιχειρήσεις rent-a-car

 

efep rent a car

 

Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης και το ελάχιστο και μέγιστο ύψος του κάθε έργου;

Ποσοστό επιχορήγησης: 60%70% επί του συνολικού προϋπολογισμού.

Η βασική επιχορήγηση ξεκινά είναι 60% και μπορεί να αυξηθεί σε 70% εφόσον η επιχείρηση δεσμευθεί ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας . Η νέα θέση εργασίας επιδοτείται επίσης και θα πρέπει να διατηρηθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος .

 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000€ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία υπό ίδρυση επιχείρηση είναι 200.000€.

 

Τι είδους δαπάνες επιδοτούνται;

 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση) και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες αγοράς μεταφορικού μέσου για κάποιες δραστηριότητες
 • Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ)
 • Δαπάνες διαφήμισης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας
 • Λογισμικό και Μηχανογραφικός εξοπλισμός
 • Δημιουργία και ανασχεδιασμός εμπορικού σήματος
 • Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες Νέοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (στην περίπτωση αυτή αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης από 60% σε 70%)
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια κλπ) μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Δαπάνες εκπόνησης μελετών οργάνωσης της επιχείρησης
 • Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

 

Ο χρόνος έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 18 Δεκεμβρίου 2019.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα μέγιστα ποσά ή ποσοστά ανά κατηγορία δαπάνης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή/ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 40%
1.2 Μηχανήματα – εξοπλισμός 90%
1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 50% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000€
1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 50%
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 15% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000€
3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20%
3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα μέχρι 10.000€
3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό μέχρι 20.000€
4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 30%
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) 30.000,00 € και μέχρι 2 ΕΜΕ
6.Λειτουργικές Δαπάνες 10%

 

Ποιες δαπάνες δεν επιδοτούνται;

 • Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την 18 Δεκεμβρίου 2019
 • Φ.Π.Α
 • Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

 

Ποια είναι τα κριτήρια βαθμολόγησης ;

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια βαθμολογούνται σε κριτήρια που συμπεριλαμβάνουν :

 1. Την πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
 2. Την ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος .
 3. Την ύπαρξη Καινοτομίας
 4. Το εύλογο του κόστους
 5. Την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του Επενδυτικού σχεδίου
 6. Την επαγγελματική εμπειρία του επενδυτή
 7. Τις σπουδές του επενδυτή
 8. Τη σχεδιαζόμενη οργάνωση της επιχείρησης
 9. Τις επιπτώσεις της επένδυσης στην Επιχείρηση και στην Περιφερειακή οικονομία
 10. Την αύξηση της απασχόλησης
 11. Το κατά πόσον το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της RIS3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (συνεισφορά στην αλυσίδα αξίας των στρατηγικών τομέων Αγροδιατροφής – Τουρισμού – Φύσης – Πολιτισμού).

 

Πως καταβάλλεται η επιχορήγηση;

Η επιχορήγηση καταβάλλεται με του εξής τρόπους:

 • Προκαταβολή: Οι δικαιούχοι μετά την έγκριση του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Για την προκαταβολή απαιτείται η έκδοση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.
 • Σταδιακές εκταμιεύσεις επιχορήγησης: Η κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένα αίτημα πληρωμής με την συμπλήρωση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μια τελική αίτηση μετά την ολοκλήρωση .
 • Χρήση του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrowaccount) :

 

Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής EscrowAccount, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ δαπάνες, απευθείας στους παρόχους /προμηθευτές του δικαιούχου

 

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης υπαγωγής τους.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν;

 • Η επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα της για 3 χρόνια.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).
 • Η πληρότητα, η αρτιότητα και η σαφής τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου παίζουν σημαντικό ρόλο στην βαθμολογία που θα λάβουν οι επενδυτές. Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να αποφασίσουν αν θέλουν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και την ορθή προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 • Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10 – 2310 284374

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

 

Please follow and like us: