Νέο πρόγραμμα με Επιχορήγηση 45% για επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

 

 

Η δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Στη δράση προβλέπονται συνολικά κεφάλαια δημόσιας δαπάνης (επιχορήγηση σε επιχειρήσεις) της τάξης των 52 εκατ. Ευρώ:

 • 22 εκατ. ευρώ στην μεταποίηση και 20 εκατ. ευρώ στον τουρισμό, για υφιστάμενες και
 • 5,5 εκατ. ευρώ στην μεταποίηση και 4,5 εκατ. ευρώ στον τουρισμό , για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 

 • Ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Ως νέες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ,
 • Ως υφιστάμενες ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους τομείς:

 

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής προτάσεων;

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 12-3-2019 μέχρι 14-6-2019.

 

Ποιο είναι το ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 45 % του συνολικού προϋπολογισμού των έργων.

 

Ποιο είναι το ελάχιστο και μέγιστο ύψος επένδυσης;

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 100.000€.

Το μέγιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 600.000€.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα επενδυτικά σχέδια είναι οι εξής:

 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
 1. Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 2. Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Το 25% το εγκεκριμένου έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την απόφαση ένταξης.


Πως γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων;

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατά περίπτωση τα εξής:

Α. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

 • Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών
 • Η ύπαρξη κερδών προ φόρων και αποσβέσεων
 • Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
 • Συμβατότητα με RIS3
 • Καινοτομία
 • Αρτιότητα και πληρότητα του Επενδυτικού Σχεδίου

 

Β. Νέες και υπό σύσταση

 • Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Συμβατότητα με RIS3
 • Σπουδές σε σχετικό αντικείμενο εταίρου με το μεγαλύτερο ποσοστό
 • Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες εταίρου με το μεγαλύτερο ποσοστό
 • Καινοτομία
 • Αρτιότητα και πληρότητα του Επενδυτικού Σχεδίου


Τι είδους δαπάνες θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος: Περιλαμβάνεται ανέγερση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός: Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα .
 • Μεταφορικά μέσα: Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και μέχρι 15.000 € συνολική επιλέξιμη αξία:
 1. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 2. Το μεταφορικό μέσο να είναι :
  • είτε επαγγελματικής χρήσης
  • είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 • Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

 • Λογισμικά : Περιλαμβάνονται δαπάνες αγοράς; Λογισμικού , και κατασκευής ιστοσελίδας και e-shop
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών: Εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου. Επιπλέον ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο

αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Η μη πλήρωση του όρου αυτού δύναται να έχει ως συνέπεια, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΦ, την απένταξη των επενδυτικών σχεδίων

 

Για να δείτε τον Αναλυτικό κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών πατήστε εδώ.

 

Όσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης (δηλαδή για εκσυγχρονισμό υφιστάμενης επιχείρησης για την παραγωγή των ίδιων προϊόντων), οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.

 

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής;

Μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 40% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

 

Από ποια ημερομηνία και μετά είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (δηλαδή μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα) που γίνονται για κάθε έργο;

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Σε πόσες δόσεις δίνεται η επιχορήγηση;

Η επιχορήγηση για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα μπορεί να δοθεί μέχρι και σε τρείς δόσεις ως εξής:

 • 1η Δόσης με την υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών αφού έχει υλοποιηθεί το 25% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
 • 2η Δόση με την υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών μεταξύ του 25% και του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Το κάθε Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 • 3η Δόση με την υποβολή Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.


Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Η κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα υποχρεούται για τρία (3) έτη μετά από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης να εφαρμόζει τα ακόλουθα:

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.

δ) να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

Επιπροσθέτως η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης στον Δικαιούχο (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων).

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

 

Please follow and like us: