Επιχορήγηση 50% για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής)

 

Στο παρόν πρόγραμμα επιχορηγούνται με ποσοστό 50% υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση τους. Τονίζεται ότι για επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού έχει προκηρυχθεί άλλη δράση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.


Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα έχει δημόσια δαπάνη 12 εκατ ευρώ και θα επιδοτηθούν από αυτό έργα συνολικού προϋπολογισμού 28,8 εκατ ευρώ (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη λαμβάνοντας υπόψη και την υπερδέσμευση που θα λάβει χώρα).

Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις;

Θα ενισχυθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επίσης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν απασχολήσει δύο άτομα με πλήρη απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 να διαθέτουν δηλαδή 2 ΕΜΕ .

Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι :

 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Κατασκευές (Εργολάβοι οικοδομών)
 • Εκμίσθωση οχημάτων και rent-a-car
 • Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
 • Εστίαση (Εστιατόρια , σνακ μπαρ, καφετέριες, ψητοπωλεία, κλπ)
 • Επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
 • Υπηρεσίες μετακόμισης – αποθήκευσης – στάθμευσης
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Διαφήμιση – Έρευνα αγοράς
 • Φωτογραφικές υπηρεσίες
 • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών
 • Υπηρεσίες Φωτοαντιγράφων
 • Υπηρεσίες Άθλησης, γυμναστηρίων και χορού
 • Σχολές Οδηγών
 • Καθαριστήρια ρούχων
 • Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων

Για να δείτε τον αναλυτικό κατάλογος των επιλέξιμων ΚΑΔ πατήστε εδώ.

Ποια είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων;

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 12-3-2019 μέχρι 14-6-2019 και ώρα 15:00.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης;

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50 % του συνολικού προϋπολογισμού των έργων.

Ποιο είναι το ελάχιστο και μέγιστο ύψος επένδυσης;

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 30.000€.

Το μέγιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 100.000€.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας;

Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

 

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες, το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων;

Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη βαρύτητα έχουν ως εξής:

 • Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (40%)
 • Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών (20%)
 • Η ύπαρξη κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (20%)
 • Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (10%)
 • Αρτιότητα και πληρότητα του Επενδυτικού Σχεδίου (10%)

 

Τι είδους δαπάνες θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Περιλαμβάνεται ανέγερση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.

Μηχανήματα και εξοπλισμός: Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα .

Μεταφορικά Μέσα : Επαγγελματικής χρήσης ή μικτής χρήσης έως εννέα θέσεων

Λογισμικά : Περιλαμβάνονται δαπάνες αγοράς; Λογισμικού , και κατασκευής ιστοσελίδας και e-shop.

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας).

Συμμετοχή σε Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων δαπανών έχει αναρτηθεί στο www.efep.gr

 

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής;

Μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 40% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

 

Από ποια ημερομηνία και μετά είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (δηλαδή μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα) που γίνονται για κάθε έργο;

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (22/02/2019).

 

Υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης

Ο Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται πέντε (5) έτη μετά από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης στον δικαιούχο, να διατηρεί την επιχείρηση του.

 

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

 

Please follow and like us: