Επιχορήγηση έως 18.000€ για τις επιχειρήσεις του Δήμου Δυτικής Σάμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Ημερομηνία: 08/09/2022

Με νεότερη τροποποίηση του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Δυτικής Σάμου συμπεριλήφθηκε στις περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι επιχειρήσεις του δήμου Δυτικής Σάμου μπορούν να λάβουν επιχορήγηση (με βάση τα έξοδα τους) από 2000 € – 18.000 €.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά ;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στο δήμο Δυτικής Σάμου, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω τοπικές κοινότητες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν ενίσχυση.

 

Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου
Τ.Κ. Καρλοβάσου Τ.Κ. Μαραθοκάμπου
Τ.Κ Πλατάνου Τ.Κ Κουμαιίκων
Τ.Κ. Υδρούσσας Τ.Κ Σκουραιίκων
Τ.Κ Κοντακαιίκων Τ.Κ Νεοχωρίου
Τ.Κ. Κονταιϊκων Τ.Κ Καλλιθέας
Τ.Κ Αγίων Θεοδώρων
Τ.Κ. Λέκκας
Τ.Κ. Καστανιάς
Τ.Κ. Κοσμαδαίοι
Τ.Κ. Δρακαίων
Τ.Κ. Καρλοβάσου
Τ.Κ Πλατάνου

 

επιχορήγηση 18.000 για επιχειρήσεις δυτικής σάμου

 

Πως υπολογίζεται το ποσό ενίσχυσης ;

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ), για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων:

  • 581 (Παροχές σε εργαζόμενους),
  • 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα): Π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ., δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.), δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/δημιουργία ή/και αναβάθμιση, κλπ.), δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
  • 587 (αποσβέσεις) όπως αυτές καταγράφονται στο φορολογικό έντυπο Ε3 του 2019.

Για το σύνολο των παραπάνω δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50%.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανοιγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2020, υπολογίζεται

Το ανοιγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2020, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 366.
Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι δύναται να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 2.000€.

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης, ανέρχεται σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό
ΑΦΜ).

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης δεν γίνονται αποδεκτά τροποποιητικά
φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ), τα οποία
υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα διατεθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/18.12.2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει και θα υλοποιηθεί με βάση την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

επιχορήγηση για επιχειρήσεις 18.000 δυτικής σάμου

 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής ;

α) Να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.

β) Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.

γ) Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στο δήμο Δυτικής Σάμου το οποίο ανήκει στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση (δεν μπορεί η επιχείρηση να έχει έδρα σε χώρο που χρησιμοποιείται ως οικία).

δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3- «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».

ε1) Να διαθέτουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό
δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 5: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.

ε2) Να διαθέτουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης
ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στην εγκατάστασή τους εντός των περιοχών του σημείου (γ)
ανωτέρω.

στ) Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

ζ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2021 (συνολικός κύκλος εργασιών 2021 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση συμμετοχής (της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 10%) θεωρείται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 – 31.12.2019 και 1.1.2021 – 31.12.2021, όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών.

η) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

θ) Eιδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

ι) Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.

κ) Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

λ) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

➔ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία,
αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις
προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική,
συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων
κλπ).

Ωφελούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη δράση:
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής
χορού» και η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή εγκρίθηκε.
Οι
ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην
παρούσα δράση των φυσικών καταστροφών μόνο στην περίπτωση που η
αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί.

 

επιχορήγηση δυτικής σάμου

 

Ποιο είναι το διάστημα υποβολής ;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις έως 2/11/2022.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν ;

 

Η επιχορήγηση, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη
Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα έξη (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

Η επαλήθευση επίτευξης της υποχρέωσης για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, διενεργείται διοικητικά με την υποβολή σχετικού αιτήματος του Δικαιούχου με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_Β.

Συγκεκριμένα μετά το πέρας του προαναφερόμενου εξαμήνου, ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V_Β της παρούσας Πρόσκλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Η μη υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσής επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης συνιστά εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων των ωφελούμενων επιχειρήσεων και επιτρέπει τη δυνατότητα δήλωσης των αντίστοιχων ποσών προς συγχρηματοδότηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται η διοικητική επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα Δράση.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του εξαμήνου από την ένταξη στη Δράση, το σύνολο της καταβληθείσας δημόσιας
χρηματοδότησης θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Πέρα από τα παραπάνω οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν για διάστημα έξι (6) μηνών, να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι της Δράσης οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω αναφερόμενες υποχρεώσεις:

i. να τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην πρόσκληση καθώς και τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: Προϋποθέσεις Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis),

ii. να μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής,

iii. να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης),

iv. να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα,

v. να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της Πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ,

vi. να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (ή εναλλακτικά ο ΕΦΕΠΑΕ), στις διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του ωφελούμενου της Δράσης και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: α) παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση και β) τοποθετώντας αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α3), σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος στον κύριο χώρο της επιχείρησης, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στα sites των ανά Περιφέρεια αρμοδίων εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ,

vii. να μην διακόπτουν την υλοποίηση και λειτουργία του ενισχυθέντος έργου, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),

viii. να μην προβούν σε μετεγκατάσταση του ενισχυθέντος έργου εκτός του Δήμου / Δημοτικής Ενότητας / Δημοτικού Διαμερίσματος που χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της Πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον ωφελούμενο της Δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ΕΦΕΠΑΕ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα και ο έλεγχος επιλεξιμότητας (δυνατότητα υποβολής αίτησης) είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
Please follow and like us: