Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Περίληψη προγράμματος

Πραγματικό εργαλείο για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων που διαθέτουν τριετή λειτουργία και απασχολούσαν τουλάχιστον δύο άτομα (το 2018) αποτελεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ.

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των κλάδων:

 • μεταποίησης,
 • χονδρικού εμπορίου,
 • παροχής υπηρεσιών,
 • υγείας και άλλων δραστηριοτήτων

προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως, στην εξωτερική αγορά.

Εξαιρούνται κυρίως οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, λιανικού εμπορίου, εκπαίδευσης (για τους οποίους έχει προκηρυχθεί ξεχωριστό πρόγραμμα), αγροτικού τομέα και τουριστικών επιχειρήσεων .

 

 

 

Για να δείτε τους κωδικούς δραστηριοτήτων που επιδοτούνται από το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων;

Η ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Φεβρουαρίου 2019.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Τι προϋπολογισμό πρέπει να έχει η κάθε πρόταση και ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Με το ποσοστό της επιδότησης να ξεκινά από το 50% και να αγγίζει ακόμη και το 65% του συνολικού κόστους επένδυσης (υπό προϋποθέσεις).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης;

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης.
 3. Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (αν δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται υπ. Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 5. Καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 6. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 7. Υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

Από το πρόγραμμα αποκλείονται

 1. Επιχειρήσεις
 2. Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Τι είδους δαπάνες χρηματοδοτεί το πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο της δράσης, χρηματοδοτούνται συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με:

 1. Έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 2. Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της επιχείρησης
 3. Συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας
 4. Μεταφορικά μέσα
 5. Σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 6. Ψηφιακή προβολή
 7. Τεχνικές μελέτες μηχανικών
 8. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 9. Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μέγιστο ποσό ή ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού για την κάθε κατηγορία δαπάνης.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
2 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού
4 Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€
5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€
6 Μεταφορικά Μέσα έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού
7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ εως 20% του συνολικού προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 € (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.)

 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης διαφοροποιείται με βάση τα εξής:

 • Το ποσοστό εξαγωγών (επί του συνολικού τζίρου) που πραγματοποιεί η επιχείρηση.
 • Το είδος της κάθε δαπάνης που ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά επιχορήγησης με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Ποσοστό (%) Επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών
=<8
Ποσοστό (%) Επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών
> 8 και =<25
Ποσοστό (%) Επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών>25
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 50 60 65
2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών 50 60 65
3. Ετικέτα – Συσκευασία – Branding 50 60 65
4. Ψηφιακή Προβολή 50 60 65
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 50 50 50
6. Μεταφορικά Μέσα 50 50 50
7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 50 60 65

 

Πως μπορεί να καλυφθεί η ιδιωτική συμμετοχή;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει:

 • ίδιους πόρους (καταθέσεις της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών/ μετόχων στην περίπτωση που θα γίνει μελλοντική αύξηση κεφαλαίου) ή και
 • δάνειο.

Από πότε μπορούν να πληρωθούν (δηλαδή είναι επιλέξιμες) οι δαπάνες που κάνει μία επιχείρηση;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή η 19/12/2018.

Πως καταβάλλεται η επιχορήγηση εφόσον εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο;

Η επιχορήγηση καταβάλλεται μέχρι και σε τρείς δόσεις με την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ελέγχου.

Το πρώτο αίτημα ελέγχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνολικού εγκεκριμένου έργου και να υποβληθεί εντός της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών από την απόφαση ένταξης της επένδυσης. Π.χ. αν το επενδυτικό σχέδιο μίας επιχείρησης είναι 100.000€, θα πρέπει η επιχείρηση μέσα σε 12 μήνες από την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα να υλοποιήσει έργο τουλάχιστον 30.000€.

Μετά τον διοικητικό έλεγχο (δηλαδή έλεγχο δικαιολογητικών και παραστατικών – χωρίς αυτοψία) καταβάλλεται η αντίστοιχη επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο έργο που υλοποιήθηκε.

Στην τελευταία δόση γίνεται έλεγχος με αυτοψία στο χώρο της επιχείρησης για την διαπίστωση της υλοποίησης των δαπανών του προγράμματος.

 

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής;

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον η επιχείρηση προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου και επιστρέφεται μετά την υλοποίηση έργου το οποίο αντιστοιχεί σε επιχορήγηση ίση με την προκαταβολή.

Τονίζεται ότι η έκδοση της εγγυητικής επιστολής συνεπάγεται έξοδα προμήθειας της τράπεζας και επίσης τονίζεται ότι οι τράπεζες στις περισσότερες των περιπτώσεων ζητούν εξασφαλίσεις για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια και οι εξασφαλίσεις είναι καθαρά θέμα συζήτησης της επιχείρησης με την τράπεζα που συνεργάζεται.

 

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων;

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Μια επιχείρηση για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία τουλάχιστον 50 μονάδων στο επενδυτικό της σχέδιο.

 

ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX MIN ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β1 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας – πίνακας προσωπικού Ε4 – συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών και Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους). 100 0 15% Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 2 (=0 βαθμοί) και μέχρι την 22η (= 100 βαθμοί) 2 ΕΜΕ = 0 x>=22 ΕΜΕ=100
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει:
2<x EME<=22 : = (x-2)*5
Β2 Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 100 0 25% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β3 Κέρδη προ τόκων και φόρων EBIT (ΚΠΤΦ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 100 0 10% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β4 Κέρδη προ φόρων ΚΠΦ την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 100 0 5% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β5 Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 100 0 10% αύξηση τις 3 χρήσεις =100 βαθμοί αύξηση τις 2 χρήσεις = 60 βαθμοί αύξηση τη 1 χρήση = 30 βαθμοί 0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί
B6 Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ) Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ) για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την τελευταία τριετία 100 0 5% ΔΕΠ<=0: 0 ΔΕΠ>1:100
Σε άλλες περιπτώσεις ΔΕΠ*100
Β7 Εξασφάλιση
ιδιωτικής
συμμετοχής
Επενδυτικού
Σχεδίου
Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής 100 0 25% Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ)
1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή
1.2. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από Τράπεζα ή
1.3. από συνδυασμό των ανωτέρω. Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%: 100 Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 0%: 0
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το πηλίκο: εξασφαλισμένη ιδιωτική συμμετοχή σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής.
Β8 Τόπος
υλοποίησης του
επενδυτικού
σχεδίου
Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις παρακάτω ειδικές περιοχές: 100 0 5% Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί Λοιπές περιοχές: 0 βαθμοί
· ορεινή
· παραμεθόρια απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,
·νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
·περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30% διάστημα 2001- 2011
ΣΥΝΟΛΟ 100 0 100% Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

 

 

 

Προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας, για αυτόν ακριβώς το λόγο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας και τους συνεργάτες για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας.

 

Σημειώνεται ότι oι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΔΡΑΣΗΣ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

Please follow and like us: