Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στο ΓΕΜΗ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Κεντρική ¨Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργεί πλέον η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ μέσω της οποίας , κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακόμα, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για το Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών).

Η Υπηρεσία αυτή θα απαλλάξει από την χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή.
Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με (άρθρο 7 παρ 3 Ν.3419/2005), οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου.
Όσοι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τα αρχεία τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, μπορούν να υποβάλλουν τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικά μέσα (σε μορφή ασφαλούς pdf μη επεξεργάσιμου), εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, περιφερειών κλπ). Παράλληλα, πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ:

1. Tα δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά

2. Tην απόδειξη πληρωμής

3. Tην εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται από το http://www.businessportal.gr όπου διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης αλλά και εκπαιδευτικά video για τη χρήση του συστήματος.

Επίσης εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης

Please follow and like us: