Στο πρόγραμμα έχουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας οι πτυχιούχοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας για 12 μήνες η περισσότερο ή έχουν κάνει έναρξη μετά το 2011 και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα το 2015, ώστε να διεκδικήσουν επιδότηση τουλάχιστον 25.000 €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 100%

Υποβολή προτάσεων : Από 08/03/2016 μέχρι 15/4/16

«Για να δείτε τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) που εντάσσονται στο πρόγραμμα πατήστε εδώ!»

«Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος!»

«Συχνές – Ερωτήσεις – Απαντήσεις!»

Μπορούν να συμμετέχουν :
* Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
* Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι μικρότερο από 35.000 ευρώ
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες του Αγροτικού Χώρου (Ελαιοτριβεία, Τυροκομεία, σφαγεία κλπ) , καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο κατά περίπτωση και μόνο σαν συμπληρωματική και όχι κύρια δραστηριότητα.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
* Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, δαπάνες ΔΕΚΟ κλπ)
* Οι αμοιβές τρίτων.
* Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης και συμμετοχής σε Εκθέσεις
* Προμήθεια αναλωσίμων
* Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
* το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως 12.000 €
* Αποσβέσεις παγίων
* Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός και η διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας
* Δαπάνες ΑΜΕΑ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Δεν επιτρέπεται μίσθωση ακινήτου η/και πρόσληψη με άτομα έως 2ου βαθμού συγγένειας.

Δαπάνες που ΔΕΝ επιδοτούνται :
* Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
* Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
* Φ.Π.Α
* Αγορά οχημάτων
* Μεταχειρισμένος εξοπλισμός ή εξοπλισμός που προορίζεται για εκμίσθωση

Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 €
Έως 25.000 € . στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
Έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
Έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες .

Υποχρεώσεις Επενδυτών
* Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
* Αν επιδοτηθεί παραγωγικός εξοπλισμός η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρηθεί για 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της.

Βασικές Παρατηρήσεις
* Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ (info@efep.gr)‏ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ 22510 – 40147 22510 – 40157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (dkypraiou@efep.gr) ‏ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 22730 – 79045 22730 – 79045
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏ ΝΕΦΕΛΗΣ 1 – ΜΥΡΙΝΑ 22540 – 23275 22540 – 23446

 

Please follow and like us: