Το πρόγραμμα θα αφορά την ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:

– Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
– Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
– Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
– Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
– Αμοιβές Συμβούλων
– Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ.
Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος).

Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

Please follow and like us: