Νέο πρόγραμμα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων της Χαλκιδικής

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD Leader Χαλκιδικής μπορεί κάποιος να λάβει δωρεάν επιχορήγηση 50% – 65% για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση επιχείρησης. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (που υπάρχει ή θέλουμε να δημιουργήσουμε) και από τους εταίρους – μετόχους της (που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης).

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 07/03/2019 έως τις 20/05/2019.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και έως ώρα 14.00 να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που συμπεριλήφθηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο.

 

leader Χαλκιδικής

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

Στο νέο Leader (CLLD ) συμπεριλαμβάνεται όλη η Χαλκιδική.

 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ;

Γενικότερα οι δικαιούχοι (δηλαδή δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση) δύναται να είναι:

– υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

– εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ, ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;

Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων που επιχορηγούνται είναι ευρύς γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται ειδικό ερώτημα.

Ενδεικτικά επιχορηγείται η ίδρυση ή εκσυγχρονισμός των παρακάτω ειδών επιχειρήσεων:

 1. Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης (Τουριστικές κατοικίες ή Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα δωμάτια ) υπό προϋποθέσεις. Οι μέχρι στιγμής περιορισμοί (με την επιφύλαξη της έκδοσης της προκήρυξης του προγράμματος) είναι :

Για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων :

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δωμάτια / Κατοικίες (τουλάχιστον) Κλίνες (τουλάχιστον)
Τουριστικές Κατοικίες 2 Κατοικίες 10
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 & 4 Κλειδιών 5 Δωμάτια 10
Ξενοδοχεία 3,4 & 5 αστέρων 10-30 Δωμάτια 20-60

 

 1. Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (γραφεία τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.τ.λ.)
 2. Χώροι εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία κ.τ.λ.)
 3. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 4. Βιοτεχνικές Μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
 5. Βιοτεχνικές Μονάδες τροφίμων (π.χ. αρτοποιία, παραγωγής ζυμαρικών κ.τ.λ.)
 6. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 7. Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

 

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

 • Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες αγοράς μεταφορικού μέσου για κάποιες δραστηριότητες
 • Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ)
 • Δαπάνες διαφήμισης
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
 • Φ.Π.Α
 • Αμοιβές και εκπαίδευση προσωπικού
 • Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% – 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ) Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • Προκαταβολή: Οι δικαιούχοι μετά την έγκριση του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν δικαίωμα να αιτηθούν σ, τη χορήγηση προκαταβολής. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής ή των προκαταβολών μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη.

Για την προκαταβολή απαιτείται η έκδοση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.

 • Σταδιακές εκταμιεύσεις επιχορήγησης: Η κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) αιτήματα πληρωμής. Στο εν λόγω πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή. Με την πιστοποίηση του κάθε αιτήματος καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην κάθε δόση (π.χ. υποβάλλω αίτημα ελέγχου για 100.000€ με αντίστοιχα παραστατικά δαπανών και μετά την πιστοποίηση λαμβάνω επιχορήγηση 55.000€ για τη συγκεκριμένη δόση – εφόσον το ποσοστό επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 55%.

Η κάθε επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ

 • Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
 • Η επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα της για 3 χρόνια.
 • Η επιχείρηση υποχρεούται να μην αλλάξει δημοτικό διαμέρισμα για 3 χρόνια
 • Ο δικαιούχος υποχρεούται στη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας (εφόσον δηλώσει ότι πρόκειται να προσλάβει νέο προσωπικό) εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού του σχεδίου και στη διατήρησή τους για ένα (1) έτος.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια λειτουργίας. Δεν μπορεί να υποβληθεί φάκελος αν δεν υπάρχει η σχετική άδεια.
 • Ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από επέκταση κλινών.
 • Σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς μπορεί να γίνει ανέγερση μόνο τουριστικών κατοικιών και όχι ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωμάτιων.
 • Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 • Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

Please follow and like us: