Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων – Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Προκηρύχθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ποιο είναι το ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ποιο είναι το ελάχιστο και μέγιστο ύψος επένδυσης;

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 10.000€.

Το μέγιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 150.000€.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις για να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας;

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν ιδρυθεί πριν το 2015).
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (από τον κατάλογο της προκήρυξης), ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων (δηλαδή από το 2015 έως το 2017 και να υπάρχει ο ΚΑΔ αυτός και κατά το 2018)
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ ελάχιστον:
 • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων;

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από τις 6/2/2019 μέχρι 19/4/2019.

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης

Πως γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Αναλυτικά η επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων: ελέγχεται πόσες κερδοφόρες χρήσης είχε η επιχείρηση την τελευταία τριετία.
 • Απασχόληση: αξιολογείται η Μεταβολή της απασχόλησης τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης: αξιολογείται η Μεταβολή του Κύκλου εργασιών τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους: αξιολογείται ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης το 2018 (όσο περισσότερους μήνες λειτούργησε τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνει).
 • Έτη λειτουργία της επιχείρησης: όσο περισσότερα έτη λειτουργεί λαμβάνει μεγαλύτερη βαθμολογία (από 10 έτη και πάνω λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο).

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Αναλυτικά στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Αναλυτικά χρηματοδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας – πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Μεταφορικά μέσα
 • Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπες σε σχολικά οχήματα για διευκόλυνση μαθητών ΑΜΕΑ )
 • μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

Ισχύουν τα παρακάτω όρια όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα

 • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή προβολή
 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.
 • υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (όπως π.χ. η εφαρμογή ISO 22000, ISO 9001 κ.τ.λ.)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής;

Μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 40% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

Από ποια ημερομηνία και μετά είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (δηλαδή μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα) που γίνονται για κάθε έργο;

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται (δηλαδή τιμολόγια που κόβονται) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 19/12/2018 και μετά μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα εφόσον ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα.

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

Please follow and like us: