«Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών»

Δωρεάν επιχορήγηση 12.000 ευρώ για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση !

Ανοικτό παραμένει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» μέσω του οποίου δίδεται, σε άτομα που διαθέτουν κάρτα ανεργίας, δωρεάν οικονομική ενίσχυση ύψους 12.000 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και παγίων για διάρκεια 12 μηνών.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους ;

Οι υποψήφιοι πρέπει να :

Α. Είναι από 18 έως 66 ετών

Β. Έχουν κάρτα ανεργίας και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης .

Γ. Να μην έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας

Δ. Είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (αν ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες) έως την 31/12/2011.

Ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να συστήσουν επιχείρηση (ατομική επιχείρηση) στην οποία θα συμμετέχουν μόνοι οι ίδιοι ή εφόσον θελήσουν να συστήσουν εταιρείες (εκτός ΑΕ) με άλλους δύο το πολύ ανέργους-δικαιούχους ή να συμμετέχουν σε εταιρεία με μη δικαιούχους εφόσον κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού κεφαλαίου και ασκούν τη διοίκηση της εταιρείας

Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος (δεν επιτρέπεται δηλαδή να απασχολούνται ως υπάλληλοι άλλων επιχειρήσεων).

Η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να διατηρηθεί για τρείς μήνες μετά τη λήψη του προγράμματος (δηλ των δώδεκα μηνών).

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων και η χρήση χώρου κατοικίας ως έδρας.

Επίσης δεν είναι επιλέξιμοι (δηλαδή δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση) όσοι έχουν επιδοτηθεί από προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Τέλος δεν επιτρέπεται η στέγαση της νέας επιχείρησης σε χώρο όπου λειτουργούσε επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας

 

 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δραστηριότητες ;

Το πρόγραμμα επιδοτεί σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων :

Συγκεκριμένα δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Συμβολαιογράφοι , δικαστικοί επιμελητές, εκμετάλλευση επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου, εποχιακές δραστηριότητες, επιχειρήσεις franchise, επιχειρήσεις με νυχτερινό ωράριο λειτουργίας

Ποιο είναι το ποσοστό Επιδότησης;

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ποιο είναι το μέγιστο ύψος επένδυσης;

Το μέγιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στις 12.000€ για ατομικές επιχειρήσεις και μέλη επιχειρήσεων με ποσοστό 51%, στις 9.000 € /εταίρο αν οι εταίροι είναι δύο και σε 8.000 €/ εταίρο αν οι εταίροι είναι τρείς

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων;

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 119.950.000 ευρώ ή μέχρι τις 31/12/2021.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας άνεργος μπορεί να υπαχθεί εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις και εφόσον συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία

Πως γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων;

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

– Σαφήνεια περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου Βαθμοί 0 έως 5

– Συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης και των σπουδών με το αντικείμενο της επένδυσης Βαθμοί 0 έως 5

– Δυνατότητα χρηματοδότησης, κόστος επένδυσης κα περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού Βαθμοί 0 έως 5

– Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης Βαθμοί 0 έως 5

– Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί η επιχείρηση Βαθμοί 0,1 και 5

Για να εγκριθεί μία αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8.

Τι χρηματοδοτείται;

– Λειτουργικά έξοδα (Ενοίκια, κοινόχρηστα, λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας , τηλεφώνου, ύδρευσης)

– Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία

– Αναλώσιμα

– Λογιστικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, κατάρτιση

– Προβολή προώθηση

– Αποσβέσεις παγίων

– Μισθοδοσία προσωπικού

– Σύνταξη υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής;

Δεν δίνεται δυνατότητα λήψης προκαταβολής. Επίσης η επιχορήγηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί.

 

Πως γίνεται η πληρωμή της επιχορήγησης ;

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

• η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

• η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, καταβάλλεται µετά τη λήξη του Α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και

• η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης καταβάλλεται µετά τη λήξη του Β’ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Αν το ποσό της κάθε δόσης δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται σε επόμενη δόση.

Σημαντική Παρατήρηση

Η ύπαρξη ενός αρχικού κεφαλαίου της τάξης των 3.000 – 4.000 € περίπου είναι απαραίτητη για να μπορέσει ένας υποψήφιος να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Ο λόγος που δικαιολογεί την παραπάνω πρόταση είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο κάθε υποψήφιος να ανταπεξέλθει στα αρχικά έξοδα της επιχείρησης.

 

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10 – 2310 – 284374

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

Please follow and like us: