Προκηρύχτηκε η δράση Ψηφιακό Βήμα που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων!

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

 

 

Προκηρύχτηκε η δράση «Ψηφιακό Βήμα» που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για δαπάνες αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος μιας επιχείρησης. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια 5.000€ -50.000 € που θα τους οδηγήσουν σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μια βαθμίδα σύμφωνα με την κατάταξη του προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής πρότασης: 11/06/2018 – 17/09/2018 και ώρα 16.00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 50%

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας εκτός της πρωτογενούς παραγωγής, του Δημοσίου και κάποιων εξειδικευμένων δραστηριότατων Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου (πχ Καπνικών προϊόντων κλπ)

(Σε κάθε περίπτωση ο Κωδικός ΚΑΔ της κάθε δραστηριότητας καλό είναι να ελέγχεται από το γραφείο μας.)

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει:

 • να διαθέτουν τουλάχιστον μία επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος .
 • να έχουν δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • να έχουν μια κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία.
 • να διαθέτουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωση της.
 • να μπορούν να τεκμηριώσουν την ύπαρξη του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής
 • να μην συμμετέχουν σε δίκτυο πωλήσεων (πχ Franchising)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: Γίνονται δεκτές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την προκήρυξη του προγράμματος. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών με το συνοδευτικό λογισμικό
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

 

πρόγραμμα ψηφιακό βήμα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Δημιουργία e-shop (σε 2 γλώσσες και σε κινητά και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελειοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

πρόγραμμα ψηφιακό βήμα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media (Facebook κλπ)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 20.000€ με 12.000 ανά ΕΜΕ

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

Κατάταξη σε βαθμίδες

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο του γραφείου μας με το οποίο θα γνωρίζουν την αρχική τους κατάταξη καθώς και την κατάταξη τους μετά την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € – 50.000 € .

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση ή η ημερομηνία ενέργειας που συνδέεται με την υλοποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (έκδοση τιμολογίου, δελτίου αποστολής, πληρωμή προκαταβολής, υπογραφή σύμβασης κ.α.), εφόσον αυτή προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Υποχρεώσεις Επενδυτών

 • Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει ένα αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης (που υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο) με την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου και ένα αίτημα τελικής πιστοποίησης (που υπόκειται σε επιτόπιο έλεγχο).
 • Να τηρούν τους όρους χρηματοδότησης μέχρι την τελευταία πληρωμή
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης της επιπλέον απασχόλησης που έχει επιδοτηθεί.
 • Να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

 

Please follow and like us: