Στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά το 2016 θα δίδονται ενισχύσεις από 11.000 έως 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από Αγρότες και μέλη Αγροτικών νοικοκυριών.

Οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες θα μπορεί να είναι φούρνοι, καφενεία, παντοπωλεία. µικρές παραδοσιακές οικοτεχνίες για τη μεταποίηση µη γεωργικών προϊόντων, λογιστικά γραφεία, γραφεία μηχανικών και άλλες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα αφορά Αγρότες και μέλη Αγροτικών νοικοκυριών. Η πρώτη δόση ύψους 30% θα δίνεται αρχικά ενώ το υπόλοιπο ποσό μετά το τέλος της πενταετίας, θα συνδυάζεται δε με επιδότηση επιτοκίου.
Η δράση αυτή αποτελεί επενδυτικό εργαλείο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν φυσικά πρόσωπα µε οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ που µένουν σε µικρές αγροτικές κοινότητες (έως 5.000 κατοίκων) και θέλουν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλους τοµείς, εκτός της γεωργίας.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στο ΒΑ Αιγαίο πληθυσμό περισσότερο από 5.000 κατοίκους έχουν η Μύρινα, η Χίος (πόλη) η Σάμος (πόλη), το Καρλοβασι, και η Μυτιλήνη.

Το ποσό ενίσχυσης θα κυµαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) και θα δίνεται ως εξής:
α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. λογιστικό γραφείο),
β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) π.χ. παντοπωλείο.

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
Μένει να καθορισθεί στην προκήρυξη του προγράμματος αν θα συμπεριληφθούν εκτός από τις «ορεινές» και οι περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως «μειονεκτικές» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Συμπληρωματική Τραπεζική Χρηματοδότηση
Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή µερικά µε επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά µε την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, χωρίς να συνδέεται µε υλοποίηση συγκεκριµένων επενδύσεων και µε µέγιστη διάρκεια τα 5 έτη

Τομείς που επιδοτούνται :
Σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση θα επιδοτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφορούν μη-γεωργική δραστηριότητα, του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Αυτές μπορεί να είναι :

Δραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (µη τρόφιµα) που σχετίζονται µε την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και µικρές παραδοσιακές δηµιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρµα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραµικών, επίπλων, κοσµηµάτων, παιχνιδιών)

Παροχή επιστηµονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και µικρής κλίµακας λιανεµπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονοµία και καθηµερινές ανάγκες κατοίκων (όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, φύλαξη µικρών παιδιών, επαγγελµατικά εργαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας).

Δραστηριότητες σχετικά µε τον πολιτισµό, την αναψυχή και τις ειδικές µορφές τουρισµού (όπως καταλύµατα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων).

Δραστηριότητες µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασµένα τρόφιµα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίµων ασκούµενες αυτόνοµα ή συνδυαστικά µεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασµός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστηµάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία κλπ )

Στην παρούσα φάση και μέχρι την προκήρυξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

GRAFEIA BIG

Please follow and like us: