Προκηρύχθηκε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Έναρξη Υποβολών προτάσεων: 07/02/2024

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων: 29/03/2024

Προκηρύχθηκε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Το πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα << Ενεργειακό Αποδοτικό Σπίτι>>.

Στο Β΄ κύκλος του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι έχουν:

  • Ατομικό εισόδημα μικρότερο των 5.000 €
  • Οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 10.000 €

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία του ατόμου που υποβάλλει αίτηση.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 110 εκατ.€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στον Β΄ κύκλο του προγράμματος;

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

eisodimatikes katigories eksikonomo

Δικαίωμα συμμετοχής στον Β΄ κύκλο του προγράμματος έχουν μόνο όσοι ανήκουν στην 1η κατηγορία με βάση των παραπάνω πίνακα.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια

κατοικία.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη (δηλαδή να μπορεί να ενταχθεί , πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
• Υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Εφόσον η αίτηση κριθεί καταρχήν επιλέξιμη, θα απαιτηθεί η υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ).

Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας
.

Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €).
Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης

Είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ή εάν η κατοικία νοικιάζεται στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα (Ε2) και στην δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από κάθε αίτηση που υποβάλλεται;

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

  1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
  2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.
    Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το
    Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Ποιες είναι οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
– Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1)
αίτησης.
– Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» , «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», «Εξοικονομώ 2023 Α΄ κύκλος» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα.

Για να δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής του προγράμματος πατήστε εδώ.

Πως υπολογίζεται η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάποιος από το πρόγραμμα;

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα που δήλωσε το 2021 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

epixorigisi eksikonomo

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία και μετά μπορούν να πληρώνονται τιμολόγια) ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.

Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη (δηλαδή δεν μπορεί να πληρωθεί) από το Πρόγραμμα.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις εργασίες που περιγράφει στην αίτηση);
Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων (δηλαδή στις εργασίες που θα γίνουν και στον εξοπλισμό που θα αγοραστεί).
Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται
Α) με Ίδια Κεφάλαια,
Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους
εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Μέχρι πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε κάθε αίτηση;

Τα έργα που θα εγκριθούν (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.
Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 30/6/2025.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για να κριθεί ποιοι θα μπουν στο πρόγραμμα;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα
προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

kritiria eksikonomo

Για ποιες εργασίες μπορώ να επιδοτηθώ;

Οι εργασίες (παρεμβάσεις) που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα αφορούν σε:

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου
3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
4.Δ Αντλία θερμότητας
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
5.Α Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)

Ο για ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Α) το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας όπως προκύπτει από το Α΄ πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Β) το γινόμενο θα 220 € επί την επιφάνεια κύριων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο έψιλον 9

Γ) τις 22.500 €

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω
υποστηρικτικών υπηρεσιών:

Α/Α Υπηρεσία Επιλέξιμη δαπάνη (€)
1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2 με max=400
2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2 με max=400
3 Ηλεκτρονική Ταυτότητα 150 +3/m2 με max=550
4 Τεχνικός Σύμβουλος 250 + 1,50/m2 με max 450
5 Άδεια / Μελέτη 300/άδεια ή μελέτη και 700 συνολικά
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών 2.500 €

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ με τον οδηγό του προγράμματος πατήστε εδώ.

global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: