Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα Franchise.
Το πρόγραμμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον κλάδο του Franchise καθώς σε όλα τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα 479 αλυσίδες Franchise με 17.098 καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) δηλαδή κατά μέγιστο θα μπορεί να ανέλθει στα 62,5 εκατ ευρώ.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, θα οριστεί στους 18 – 24 μήνες.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 € μέχρι 200.000 € και θα μπορούν να περιλαμβάνουν :
– Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
Μηχανήματα και εξοπλισμό
– Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
– Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
– Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
Μεταφορικά μέσα.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεση τους ένα διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της πρότασης .

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο χρόνος αυτός ΔΕΝ είναι αρκετός για μια πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή καθώς υπεισέρχονται διάφορες καθυστερήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν στην υποβολή την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επενδυτή να αποφασίσει εάν θα αναμένει την προκήρυξη του προγράμματος για την έναρξη της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του ή θα προτιμήσει να ξεκινήσει από πριν την προετοιμασία, ώστε να έχει τη δυνατότητα προσαρμογών και τροποποιήσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω σημεία :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση