Επιδότηση για διάλυση αλιευτικού σκάφους

Μέχρι την 4-12-2017 έχουν προθεσμία οι επαγγελματίες αλιείς να υποβάλλουν αίτηση για απόσυρση του αλιευτικού τους σκάφους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει :
1. Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ – ΚΑΜ
2. Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια,. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού (OTB)ή/και γρι-γρι (PS).
3. Να φέρουν μηχανή.
4. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10)έτη από το έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ)
5. Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στηθάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών (2015 ΚΑΙ 2016) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
6. Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
7. Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν υπάρχει δέσμευση είναι η πιθανή ανάκτηση μέρους ή όλης της επιχορήγησης.
8. Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
9. Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο υπολογισμός του ύψους της επιδότησης γίνεται από το γραφείο μας δωρεάν με βάση τον τύπο που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
Οι ημέρες αλιείας προσδιορίζονται για τα σκάφη που φέρουν VMS από τα στοιχεία που θα λαμβάνει η αρμόδια Λιμενικά Αρχή μέσω υπηρεσιακής διαδικασίας.
Για τα υπόλοιπα σκάφη οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμοδια Λιμενική Αρχή τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
α) Έντυπο Ημερολόγιο Αλιείας,
β) Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους,
γ) Τιμολόγια αλιευμάτων.

Στην περίπτωση που δεν δηλώνονται οι ακριβείς ημέρες εργασίας του σκάφους ανά
ημερολογιακό έτος, αλλά μόνο ότι εργάστηκε πέραν των 90 ημερών για κάθε έτος, τότε η αίτηση δεν απορρίπτεται και τόσο στα κριτήρια επιλογής, όσο και στον υπολογισμό της αποζημίωσης θεωρείται ότι το σκάφος εργάστηκε 90 ημέρες για κάθε έτος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει / λεμβολογήσει νέο αλιευτικό
σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για να λάβουν διευκρινίσεις ή να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: