Το πρόγραμμα επιδοτεί με 70%-80% τις ενέργειες σχεδίασης, κατασκευής και προβολής νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον Τουρισμό, την Αγροδιατροφή και άλλους τομείς δραστηριότητας .

Στόχος του προγράμματος
Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται :
Επιδοτούνται οι δραστηριότητες έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων η υπηρεσιών ή αγορά τεχνογνωσίας η/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στους 8 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ :
1. Υλικά – Κατασκευές
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
5. Υγεία & Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Ενέργεια
8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επιλέξιμες Κατηγορίες Παρεμβάσεων
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΤΑΚ), και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρείς (3) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της δράσης δύνανται να ενισχυθούν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν παραγωγική δραστηριότητα στους 8 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορεί να είναι :

* Μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής υπόστασης (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ ,ατομικές επιχειρήσεις) και ημερομηνίας ίδρυσης,
* Ομάδες επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους
* Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς

Επιλέξιμες δραστηριότητες
Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών από τις ακόλουθες κατηγορίες:
* Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
* Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
* Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1 Δαπάνες προσωπικού
2 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
3 Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
i. Δαπάνες ταξιδιών.
ii. Δαπάνες δημοσιότητας.
iii. Αναλώσιμα.
iv. Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή,
v. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.
vi. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
6 Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7 Δαπάνες καινοτομίας
i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
8 Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται για καθεμιά από τις τρεις παρεμβάσεις ως εξής:
* Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
200.000 ευρώ (μία επιχείρηση)
350.000 ευρώ (δύο επιχειρήσεις)
450.000 ευρώ (τρεις επιχειρήσεις)
500.000 ευρώ (περισσότερες των τριών επιχειρήσεων)
* Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ
* Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό της επιχορήγησης (ένταση της ενίσχυσης) προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κλπ.
Κυμαίνεται από 70% έως 80%.

Προθεσμία Υποβολής : 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00
Η υποβολή γίνεται μόνο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε € 280 εκατ. Το ποσό αυτό αφορά τη Δημόσια Δαπάνη δηλαδή τα έργα που θα εγκριθούν στο διάστημα αυτό θα έχουν συνολικό προυπολογισμό 368 εκατομμύρια ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση