Η Δράση “Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.
Παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000Euro έως 60.000Euro, για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 100 %.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:
συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων
-διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν:
• Ηλεκτρο -μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό
• Κτιριακές Παρεμβάσεις – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού
• Λειτουργικά (π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
• Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, branding, σχεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας .
• Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
• Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ – ψηφιακής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία μας όπως παρακάτω :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση