Πρόγραμμα μεταποίησης αλιευμάτων με επιδότηση 85%

Εντός Σεπτεμβρίου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος που θα επιδοτεί με 85% επενδύσεις στη μεταποίηση αλιευμάτων

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :
Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά(*) : 85%,
Υπόλοιπη Ελλάδα : 50%
Δράσεις Συλλογικού Σκοπού με καινοτομία: 100%
(*) Συμπεριλαμβάνεται το Β. Αιγαίο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις:
– Υπό σύσταση εταιρειών.
– Επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Μέσω του προγράμματος επιδοτείται η :
* Η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
* Η επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
* Ο εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης για την υλοποίηση επενδύσεων με παρακάτω στόχους :
1. Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
2. Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας
3. Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
4. Μεταποίηση των υποπροϊόντων
5. Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
6. Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :
– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
– τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη,
– το κάπνισμα, – το αλάτισμα, το μαγείρεμα,
– τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή
– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
1. Η αγορά εδαφικής έκτασης μέχρι 10% του προυπολογισμού
2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
5. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας,
6. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων
7. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης
8. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.
9. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη
10. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
11. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού
12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και λογισμικού,
14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.
15. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ),
16. Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων καθώς και εκσυγχρονισμός τους.
17. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, (ISO 22000, ISO 14000, EMAS Κλπ) περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
18. Οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και έως 8.000.000 €, με διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λέσβο, Λήμνο και Σάμο είναι 85%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επόμενες Προσκλήσεις θα καθοριστεί σε αυτές.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο δικαιούχος πρέπει να αποδεικνύει την ύπαρξη ποσού ίσου με το 15% – 40% κατά περίπτωση (15% για τα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά) του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό και των δύο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρηθεί για 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (θεωρείται ως η ημερομηνία της είσπραξης επιδότησης).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για να λάβουν διευκρινίσεις ή να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

GRAFEIO_4-page-002

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: