Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο τρία νέα προγράμματα για αλιείς που αφορούν μεταποίηση αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες και διακοπή δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Δικαιούχοι
Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, .
Δράσεις του προγράμματος
Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.
Περίοδος υποβολής
Έναρξη: 19/03/2015 – Λήξη: 29/05/2015
Προϋπολογισμός : 7.500.000,00 Euro

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και οι οποίοι προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.
Περίοδος υποβολής
Έναρξη: 19/03/2015 – Λήξη: –
Λήξη: (α) Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στην ΕΥΕΔ ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/29.12.2010. (β) Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και για ακόμη τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, νέες αιτήσεις.
Προϋπολογισμός : 16.900.000,00 Euro

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, .
Δράσεις του προγράμματος
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς

Περίοδος υποβολής
Έναρξη: 19/03/2015 – Λήξη: 29/5/2015

Προϋπολογισμός : 8.200.000,00 Euro

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας : Α. Στο τηλέφωνο 22510 40147 για τα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου και Β. Με το 22730 79045 και τον συνεργάτη μας κο Δημήτρη Κυπραίου για το νησί της Σάμου για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους όρους του προγράμματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους όρους συνεργασίας.

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση