Εξοικονομώ, Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις, Μεταποίηση, Καινοτομία, Πράσινη Παραγωγική διαδικασία , Ενίσχυση εξωστρέφειας είναι μερικά από τα νέα προγράμματα που σύντομα πρόκειται να προκηρυχθούν. Παράλληλα έγινα σαφείς αναφορές σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Όπως αναφέρθηκε σε σχετικές ανακοινώσεις , οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν:

Ι. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις»
Αποσκοπεί σε υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Το πρόγραμμα θα αφορά και τις ΚοινΣ.Επ. (Πιθανός προυπολογισμός 136 εκ ευρώ).

ΙΙ. Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»:
Απευθύνεται σε καλώς εδραιωμένες, υγιείς επιχειρήσεις με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» είτε από γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις όπως η ανάγκη ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), και ο απαραίτητος μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

ΙII. Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»:
Βασικός στόχος του είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη (για κάθε είδους ενέργεια και δαπάνη) καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών και της μετατροπής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρήσεις.
IV. Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»:
Παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής τους αλυσίδας με σκοπό:
τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους
την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

V. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Για το πρόγραμμα αυτό δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Προφανώς θα αφορά ενέργειες εξωστρέφειας όπως συμμετοχής σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, προβολή σε έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα, έρευνες αγοράς εξωτερικού σχεδιασμό ετικετών και προϊόντων για εξαγωγή κλπ

VI. Αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοπασχολουμένων και εργαζομένων.

VII. Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Η δράση θα τρέξει μέσα στο 2016 και είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με το συναρμόδιο υπουργείο, ώστε ο οδηγός του νέου προγράμματος για τις εντάξεις να εκδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το νέο πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών (π.χ. α’ κατοικία, εξοχική), . Εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών, θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια και δημοτικά κτίρια. Ήδη υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χρηματοπιστωτικούς φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα.

Επίσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν εκδοθεί όλες οι εφαρμοστικές διατάξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) για την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 4302/2014 για τη «ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής».


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συνεχίζεται η διάθεση υφιστάμενων προϊόντων στην αγορά μέσα στο 2016, όπως εργαλεία του ΕΤΕΑΝ, JEREMIE ICT/VC, SME GUARANTEE κ.ά., συνολικού διαθέσιμου ποσού 600 εκατ. ευρώ. Στη νέα προγραμματική περίοδο, όμως, αλλάζει ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Διευρύνονται οι ομάδες των τελικών δικαιούχων, η χρήσης της συνεπένδυσης και της επιχειρηματικής συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικροπιστώσεις και στις κεφαλαιουχικές συμμετοχές, ενώ προβλέπεται η δημιουργία εργαλείων για δάνεια και εγγυήσεις. Μερικά ακόμα σημαντικά εργαλεία είναι το νέο «εξοικονομώ» (κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις) και οι μεγάλες ανταποδοτικές υποδομές του Jessica plus.

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση