Οι επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος που προβλέπεται να προκηρυχθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18 – 24 μήνες.

Τα κίνητρα που θα χορηγηθούν και συνεπώς τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:
α. Την εξοικονόμηση ενέργειας
β. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
γ. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
δ. Την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:
– Εργασίες διαμόρφωσης χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
– Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
– Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452
– Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων που υποστηρίζεται από την ΕΣΕΕ.

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των Τεχνολογία Πληροφορικής-Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα περιλαμβάνουν:
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites)
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals)
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps)
– Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)
– Αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
– Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
– Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
– Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαμβάνουν:
– Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:
– Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
– Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
– Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ.
– Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
– Ροή μετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού

Σημαντικές Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεση τους ένα διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της πρότασης .
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο χρόνος αυτός ΔΕΝ είναι αρκετός για μια πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή καθώς υπεισέρχονται διάφορες καθυστερήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν στην υποβολή την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.
Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επενδυτή να αποφασίσει εάν θα αναμένει την προκήρυξη του προγράμματος για την έναρξη της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του ή θα προτιμήσει να ξεκινήσει από πριν την προετοιμασία, ώστε να έχει τη δυνατότητα προσαρμογών και τροποποιήσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω σημεία :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση