Προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης για τους αγρότες όλης της χώρας

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις και την κατανομή των 316 εκ. ανα περιφέρεια του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» .

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75% και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. (Αυτά είναι τα μέγιστα ποσοστά που αφορούν στα νησιά Αιγαίου. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού).

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά και δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Ακόμη, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.

Δείτε εδώ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου : 2 Απριλίου 2018
Στην ως άνω προθεσμία πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλκτρονική και η προσκόμιση του φυσικού φακέλου στην αντίστοιχη ΔΑΟΚ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
* Να είναι από 18 μέχρι 61 ετών
* Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
* Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
* Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
* Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, (εκτός περιπτώσεων αναπηρίας)
* Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
* Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Β. ΝΟΜΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
* Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
* Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
* Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
* Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
* Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
* Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
* Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
* Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
* Δεν παρέχεται καμία στήριξη
* Αν αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες δράσεις, όπως του Ν. 3908/2011 και του Ν. 4399/2016 .
* Αν έχουν υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης ισολογισμών για τα έτη της τριετίας που προηγείται του έτους υποβολής και δεν το έχουν πράξει.
* Αν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού σε προσκλήσεις του παρόντος υπομέτρου ή εκκρεμεί εντολή ανάκτησης .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ
Τα παρακάτω ισχύουν για φυσικά και νομικά πρόσωπα :
* Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.
* Για τη Δράση 4.1.1 η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστη τυπική απόδοση τα 8.000 ευρώ, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
* Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών
* Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:
o Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα
o Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση μονάδων μεταποίησης όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου κλπ)

ΔΡΑΣΗ 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
* Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
* Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
* Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
* Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
* Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
* Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
* Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
* Γενικές Δαπάνες, (Αμοιβές Συμβούλων : Μηχανικός Μελετητής )

ΔΡΑΣΗ 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
* Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας,
* Περίφραξη και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας
* Γενικές Δαπάνες, (Αμοιβές Συμβούλων : Μηχανικός Μελετητής )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Δραση 4.1.1
Έως τις 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Δράση 4.1.3
Εως τις 150.000 ευρώ , με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως και τις 200.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενο ποσό αφορά επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

Για τα συλλογικά σχήματα ο ανώτατος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στο 1 εκ ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης, Επτανήσων και Εύβοιας)
Για Νέους Γεωργούς : 80%
Λοιπές περιπτώσεις : 75%
Συλλογικοί Φορείς : 85%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Για Νέους Γεωργούς : 70%
Λοιπές περιπτώσεις : 50% / Ορεινές περιοχές 60%
Συλλογικοί Φορείς : 60%

Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια και Κρήτη
Για Νέους Γεωργούς : 60%
Λοιπές περιπτώσεις : 50% / Ορεινές περιοχές 60%
Συλλογικοί Φορείς : 60%

Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία
Για Νέους Γεωργούς : 60%
Κανονικές περιοχές : 40% / Εδικές περιοχές 50% / Ορεινές περιοχές 60%
Συλλογικοί Φορείς : 60%

Αττική
Για Νέους Γεωργούς : 50%
Κανονικές περιοχές : 40% / Ορεινές περιοχές 50%
Συλλογικοί Φορείς : 60%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ύψους 50% του ποσού επιδότησης με κατάθεση ισόποσης τραπεζικής ή ισοδύναμης εγγύησης. Είναι δυνατή η εκχώρηση επιδότησης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω σημεία :

GRAFEIO_4-page-002

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: