Εντός του Σεπτεμβρίου, θέτει ως στόχο το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού να πραγματοποιήσει, έστω και κατά το ήμισυ, τα εγκαίνια του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των αναλυτικών οδηγών εφαρμογής των τεσσάρων εκ των οκτώ χρηματοδοτικών καθεστώτων (προγράμματα) που περιέχει ο αναπτυξιακός νόμος.
Ειδικότερα, στην πρώτη φάση ενεργοποίησης του αναπτυξιακού θα προκηρυχθούν τα καθεστώτα-προγράμματα
α) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,
β) «Γενικής Επιχειρηματικότητας»,
γ) «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και
δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».

Σε δεύτερη φάση και έως το τέλος του χρόνου, αναμένεται να προκηρυχθούν τα άλλα τέσσερα καθεστώτα-προγράμματα και συγκεκριμένα
α) «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ»,
β) «Συνέργειες και Δικτυώσεις (Clusters)»,
γ) «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια»,
δ) «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του υπουργείου είναι οι οδηγοί εφαρμογής των πρώτων προγραμμάτων να δημοσιοποιηθούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου και να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση επί μία εβδομάδα και ακολούθως να προκηρυχθούν. Η υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» θα ολοκληρωθεί περίπου δύο μήνες μετά την προκήρυξή τους, αφού τα εν λόγω προγράμματα θα προκηρύσσονται δύο φορές τον χρόνο. Αντίθετα, τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας» θα παραμείνουν ανοικτά.
Η περιοδικότητα ή μη των προγραμμάτων έχει να κάνει με τις μορφές ενίσχυσης που έχουν προεπιλεγεί. Ειδικότερα, όσα προγράμματα έχουν ως βάση ενίσχυσης την άμεση επιχορήγηση θα προκηρύσσονται δύο φορές τον χρόνο και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ όσα έχουν ως βάση τις φορολογικές απαλλαγές θα είναι ανοικτά.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο ορίζεται για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στις 50.000 ευρώ, για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις 100.000 ευρώ, για τις μεσαίες επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, τους σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters) στις 250.000 ευρώ και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις 500.000 ευρώ.

Επιγραμματικά, τα τέσσερα καθεστώτα-προγράμματα που αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου εστιάζουν στα εξής:

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους, με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
Συγκεκριμένα, στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται η αγορά καινούργιου ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (είτε με αγορά είτε με leasing), καθώς και αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.
Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται σ’ αυτό το καθεστώς είναι η φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων και επιπλέον επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Γενική Επιχειρηματικότητα
Το συγκεκριμένο καθεστώς αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων όλων των μορφών για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος. Δηλαδή, απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες, μεταξύ άλλων, μπορούν να αφορούν στην αγορά καινούργιου ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, την αγορά καινούργιων οχημάτων, την κατασκευή κτιρίων αλλά και την αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού τέτοιων επιχειρήσεων
Στα είδη ενισχύσεων περιλαμβάνονται: α) φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων, β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), γ) επιχορήγηση 70% στο επιτρεπόμενο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) για τα επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης, δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Εκτός της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης μισθολογικού κόστους, οι δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου του ΧΠΕ).
Στο πλαίσιο των ενισχύσεων, περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) αλλά και ειδικές επενδυτικές δαπάνες όπως μελέτες και αμοιβές συμβούλων καθώς και διάφορες λειτουργικές δαπάνες.

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμης επένδυσης.
Ως προς τα είδη ενίσχυσης, οι υπαγόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τη φορολογική απαλλαγή, τη σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, τη φορολογική απαλλαγή ή την ένταξή τους στις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω σημεία :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση