Προδημοσίευση των σχεδίων βελτίωσης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες πληροφορίες των Σχεδίων Βελτίωσης τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα στα τέλη Ιουνίου .
Ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης είναι και το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών οι οποίοι επίσης θα έχουν δικαίωμα υποβολής στα Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Αναμένεται

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
α) ΔΡΑΣΗ 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
β) ΔΡΑΣΗ 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
Εφαρμόζονται σε όλη την Επικράτεια

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;
Ενισχύονται επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και επίσης επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας .

Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
1.1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1.
1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.
1.3. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
1.4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
1.5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
1.6. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.
1.7. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

2. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
2.1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
2.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
2.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης.sxedia bel_elies

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι για τα νησιά του Αιγαίου θα είναι 75%
Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές το ποσοστό θα είναι 50% ενώ στις λοιπές περιοχές θα είναι 40%
Η ένταση στήριξης, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, δύναται να
προσαυξάνεται κατά 10% άπαξ στις παρακάτω περιπτώσεις:
* σε νέους γεωργούς.
* σε συλλογικές επενδύσεις.
* σε ορεινές περιοχές και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 200.000 ευρώ.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 ευρώ, με τ ην προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
* Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας εκτός των δαπανών του Μηχανικού και του Συμβούλου.
* Φ.Π.Α
* Αγορά ζωικού κεφαλαίου Οι δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση Οι δαπάνες που αφορούν σε μη παραγωγικές επενδύσεις όπως η διατήρηση και η
* κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων

Επιχειρηματικό Σχέδιο
1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στην οποία να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα των επενδύσεων. Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτικά και αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή παραγωγική διαδικασία ή γραμμή παραγωγής καθώς και σύγκρισή του με το μελλοντικό.
2. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να συμπληρώνεται βάσει τυποποιημένου σχεδίου που θα παρέχεται από το ΠΣΚΕ, και συντάσσεται από το γραφείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε :

GRAFEIO_4-page-002

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: