Παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την δημιουργία νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων.

Οι στοχευμένες δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας αφορούν στα παρακάτω πεδία ή κατηγορίες δράσεων στις οποίες πρέπει να εντάσσονται τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων:

1) Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)

2) Επιχειρηματικότητα των νέων

3) Εξωστρέφεια

4) Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ

5) Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά.

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι έχουν επιλεγεί, ενεργούν ως ενδιάμεσα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση των κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση, ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΡΑΣΗ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ALPHA BANK
ΔΡΑΣΗ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΗ Δ : ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ* EUROBANK
ΔΡΑΣΗ Ε :ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΗ ΣΤ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

* Η ημερομηνία συμβασιοποίησης των δανείων της Δράσης ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ έχει παραταθεί μέχρι την 30.06.2014.

Please follow and like us: